افزایش ایمنی در معادن یورت

برای ایمنی جان کارگران در معدن یورت زمستانی آزاد شهر، سامانه تهویه ای با هزینه 12 میلیارد ریال نصب شد.