بسته پیامکی هفته

بسته پیامکی این هفته هم آماده است و همچون هفته های پیش پیگیر بخشی از مشکلات و مطالبات مردم.