جنوب دمشق در کنترل کامل ارتش سوریه

پیروزی‌های ارتش سوریه در جنوب دمشق پایتخت ادامه دارد.