پیچش شمیم کتابخوانی در فضای شهر

با برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب ، بار دیگر شمیم دل انگیز کتابخوانی در شهر پیچیده است.