چگونگی انتخاب «یار مهربان»

برای هر انتخاب، ملاک و معیاری است و کتاب بعنوان غذای روح، یکی از حساس ترین معیارها انتخاب است، چگونه انتخاب کنیم؟