امروز : ۲۹شهریور ماه ۱۳۹۶
ساعت : ۰۰:۵۸


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم - سال تحصیلی 97-1396

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه هفتم
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1396/04/25   ساعت : 08:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/05/07   ساعت : 14:00


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 97-1396

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه دهم
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1396/04/25   ساعت : 08:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/05/07   ساعت : 14:00