امروز : ۲۹شهریور ماه ۱۳۹۶
ساعت : ۰۰:۵۹


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم - سال تحصیلی 97-1396

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه هفتم
    • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1396/01/20   ساعت : 08:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/01/24   ساعت : 23:59


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 97-1396

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه دهم
    • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1396/01/20   ساعت : 08:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/01/24   ساعت : 23:59